1887

oa Civil Engineer in South Africa - Stede, streke en strategieë

Volume 25, Issue 9
  • ISSN : 0009-7845

 

Abstract

Stedelike ontwikkeling word in streekverband ontleed en die rol van stedelike ingenieurswese in die suksesvolle ontplooiing van streekontwikkelingstrategieë word ondersoek.


Sedert die vestiging van die Sumeriese beskawing 7 000 jaar gelede het die stad as 'n eenheid met sy omland ontwikkel. So het ook vele Europese stadstate ontplooi - almal met hul eiesoortige streekverband en geïntegreerd met hul tradisionele hinterlande.
Hierdie verstedelikingsproses is in werklikheid slegs moontlik gemaak deur die toepassing van stedelike ingenieurswese wat die vermoë geskep het om te bestaan in stedelike verdigting. Die siviele ingenieur vind nog steeds die hoogste professionele bevrediging in hierdie stadsomgewing.
Die Suid-Afrikaanse patroon het egter ontplooi as 'n stelsel van selfstandige outonome dorpe in administratiewe afgeslotenheid binne rigiede munisipale grense wat die inherente streekfunksie belemmer. Hierdie stedelike hierargie word bepaal deur die vlak van dienslewering en relatiewe funksievervulling in streekverband en is erken in die 42 beplanningstreke van die Nasionale Fisiese Ontwikkelingsplan en die 8 ontwikkelingstreke van die Goeie Hoopberaad.
Die ekonomiese drumpelvlak vir dienslewering neig steeds hoër en die toepassing van hoëvlakse bestuurskundigheid en ekonomiese ingenieursdienste sal dus eenvoudig buite bereik bly van vele gemeenskappe - tensy 'n streeksgerigtheid in ons beleid ingebou word. Samewerking op streekvlak word derhalwe 'n noodsaaklikheid, veral met die oog op die onderskraging van plaaslike outonomie.
Daarbenewens sal die suksesvolle ontplooiing van ontwikkelingstrategieë vir die stadstreek vereis dat die stedelike ingenieur sy kernstad se vermoë optimaal sal aanwend om hierdie nuwe streekinisiatiewe gekoördineerd te bevorder.

Urbanization is analysed in regional context and the role of urban engineering in the successful evolution of regional development strategies is investigated.


Ever since the founding of the Sumerian civilization some 7 000 years ago, cities developed as entities with their rural districts. Many of the European city-states also developed in their typical regional context, totally integrated with their traditional hinterlands.
This process of urbanization was only made possible by the application of urban engineering which created the possibility of existing in close concentration. The civil engineer still finds his greatest professional fulfilment in this urban environment.
However, the South African pattern developed into a system of autonomous towns in administrative isolation within rigid municipal boundaries which inhibited the regional functionality. This urban hierarchy is determined by the level of services and relative functions in regional context, and it is recognised in the 42 planning regions of the National Physical Development Plan and the eight development regions of the Good Hope Plan.
The economic threshold for urban services is increasing continually and the application of advanced management and economical engineering services will therefore remain beyond the reach of many communities - unless our urban policies become regionally oriented. Co-operation at the regional level has become a necessity, especially to support local autonomy.
Furthermore, the successful application of development strategies for the urban sub-regions demands that the urban engineer mobilise the capabilities of his core city to promote these new regional initiatives in a co-ordinated manner.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/civeng1/25/9/EJC24924
1983-09-01
2018-06-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error