1887

oa Civil Engineer in South Africa - Die doeltreffende lewering van ingenieursdienste vir kleiner owerhede

Volume 25, Issue 9
  • ISSN : 0009-7845

 

Abstract

Teen die agtergrond van die realiteite van bevolkingsgroei, verstedeliking en die vraag na behuising, speel die kleiner plaaslike owerhede in die RSA wat betref bevolkingsgetalle, dienstevoorsiening en benutting van finansiele en mannekraghulpbonne 'n belangrike rol. Hierdie owerhede het egter te kampe met ernstige probleme wat veral herlei kan word na finansies en 'n tekort aan opgeleide en kundige personeel.


Regeringsondersoeke deur verskillende kommissies en komitees beklemtoon die belangrikheid van dienstevoorsiening deur plaaslike owerhede oor die algemeen, maar toon ook aan dat oplossings vir die probleme noodsaaklik is. Die konstitusionele riglyne van die regering gee 'n nuwe dimensie aan dienstevoorsiening.
Die probleme van kleiner owerhede kan in 'n groot mate uitgeskakel word deur die totstandkoming van streekorganisasies met die oog op dienstevoorsiening terwyl die konstitusionele sy bevredigend daarby kan inpas. Voorstelle oor streekorganisasies en oor die SAISI se betrokkenheid, word gemaak. Die tegniese ondersoeke wat nog volgens die konstitusionele riglyne van die regering uitgevoer moet word, is van groot omvang en 'n ad hoc-werkgroep, wat soos die Croeserwerkgroep sal funksioneer, word voorgestel.
Die groter vraag na ingenieurs en ingenieurstegnici van die ander bevolkingsgroepe, wat deur die verwagte konstitusionele ontwikkeling teweeg gebring sal word, beklemtoon weereens die noodsaaklikheid dat 'n keurings- en opleidingsprogram, soortgelyk aan die Soweto-projek van die SAISI, op 'n baie wyer basis aangepak behoort te word.

Against the background of the realities of the population growth, urbanization and the demand for housing, the smaller local authorities in the RSA play an important role in respect of population numbers, provision of services and utilization of financial and manpower resources. However, these authorities have to cope with serious problems which are mainly caused by lack of finances and a shortage of trained and experienced personnel.


Government investigations by various commissions and committees accentuate the importance of the provision of services by local authorities in general, but also point out that solutions for the problems are essential. The constitutional guidelines of the Government give a new dimension to the provision of services. The problems of smaller authorities can to a large extent be eliminated by the establishment of regional organizations for the provision of services. The constitutional aspect would also be satisfactorily accommodated. Recommendations regarding regional organizations and the SAICE's involvement are being put forward.
For the technical investigations as required by the Government's constitutional guidelines an ad hoc working group similar in operation to the Croeser working group is proposed.
The greater demand for engineers and technicians of other races which will be brought about by the expected constitutional development, again accentuates the necessity that a selection and training programme, similar to the SAICE's Soweto project should be launched on a wider basis.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/civeng1/25/9/EJC24926
1983-09-01
2018-05-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error