1887

oa Discourse - Power and prosperity in a changing world

Volume 37, Issue 1
  • ISSN :

 

Abstract

The world is undergoing dramatic financial and economic changes. The world leader to date has undoubtedly been the USA, which is currently experiencing its most serious economic recession in decades. America's status as the only real world power should consequently also decrease. Depending on how the current economic / financial crisis is dealt with, two possible scenarios in the next decade or two could be expected. Both predict a smaller role for the US, and the rebirth of excessive nationalism and protectionism could seriously jeopardise the future prosperity of the world economy.

Die wêreld ondergaan tans dramatiese finansiële en ekonomiese veranderings. Die onbetwiste wêreldleier tot op hede was die VSA wat tans sy ernstigste ekonomiese insinking in dekades beleef. Amerika se status as die enigste werklike wêreldmoondheid behoort gevolglik ook in statuur te verminder. Afhangende van die hantering van die huidige ekonomiese / finansiële krisis, kan twee moontlike scenario's oor die volgende dekade of twee verwag word. Beide voorspel 'n kleiner rol vir die VSA terwyl die herlewing van oordadige nasionalisme en proteksionisme toekomstige welvaart van die wêreldekonomie ernstig kan ontwrig.

Umhlaba ubhekene nezinguquko zezezimali nezomnotho ezibonakalayo. Umholi womhlaba njengamanje ngokungangabazeki bekuyi-USA, njengamanje enokwehla kwamandla omnotho okunamandla eminyakeni engamashumishumi. Isikhundla seMelika njengesikhondlakhondla kuphela sangempela somhlaba kufanele naso kulandela lokhu sehle. Kuya ngokuthi inhlekelele yezomnotho/yezezimali yamanje kubhekwana kanjani nayo, izimo ezimbili ezinokwenzeka eshumini leminyaka elilandelayo noma amabili zingalindeleka. Zombili zicabangela iqhaza elincanyana le-US, kanti ukuzalwa kabusha kobuzwe nokuvikeleka okweqile kungalimaza ngokunamandla inqubekela phambili yakusasa yomnotho womhlaba.

Lefase le ka tlase ga diphetogo tše kgolo tša ditšhelete le tša ekonomi. Ketapele go fihla gabjale ke USA ntle le pelaelo, yeo gabjale e itemogelago go wa ga ekonomi go gogolo kudu ka go mengwagasome. Maemo a Amerika bjalo ka naga ya maatla e le tee lefaseng ka bophara a swanetše go theoga. Go ya le ka gore tlhakahlakano ya gabjale ya ekonomi/ditšhelete e swarwa bjang, go ka letelwa diponagalo tše pedi ngwagasomeng wo o tlago goba mengwagasome ye mebedi ye e tlago. Bobedi di laolela pele gore US e tla ba le karolo e nnyane kudu ye e ka e kgathago, gomme tswalolefsa ya bosetšhaba le bošireletši bjo maatla e ka tsenya bokamoso bja ekonomi ya lefase kotsing.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/discourse/37/1/EJC31189
2009-07-01
2018-06-19

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error