1887

oa Discourse - The ambivalent face of globalisation

Volume 37, Issue 1
  • ISSN :

 

Abstract

The ambivalent face of globalisation is discussed in this contribution. The first part briefly describes the concept of globalisation as an economic and technological process currently shaping the world. The ambivalent political and cultural implications of globalisation are pointed out. In the second part the issue of globalisation is linked with the philosophical hermeneutics of Gadamer. After a brief explanation of Gadamer's notions, the practical implications of these are highlighted, particularly in his discussion of Europe as a region of unity in diversity. Finally, Gadamer's philosophical hermeneutics is reconstructed within the South African context. The following question is asked in the process: Has South Africa been involved in a creative process of cultural difference since 1994 or does everything indicate politics of stifling unity? In answer to the question the possible value of hermeneutical politics of difference is discussed through which South Africans could make a unique contribution to the worldwide debate.

In hierdie bydrae word die kwessie van die ambivalente gelaat van globalisasie bespreek. In die eerste gedeelte word die begrip globalisasie kortliks beskryf as 'n ekonomiese en tegnologiese proses wat die wêreld tans stempel. Ook word die ambivalente politieke en kulturele implikasies van globalisasie kortliks uitgelig. In die tweede afdeling word die kwessie van globalisasie met die filosofiese hermeneutiek van Gadamer verbind. Na 'n kort uiteensetting van Gadamer se denke word die praktiese implikasies daarvan uitgewys, veral in sy bespreking van Europa as 'n terrein van eenheid in verskeidenheid. In die laaste afdeling word Gadamer se filosofiese hermeneutiek binne die Suid-Afrikaanse konteks gerekonstrueer. In die proses word die volgende vraag gevra: is Suid-Afrika na 1994 besig met 'n kreatiewe proses van kulturele verskil of dui alles op 'n politiek van versmorende eenheid? As antwoord op die vraag word daar ten slotte op die moontlike waarde van 'n hermeneutiese politiek van verskil gewys waardeur Suid-Afrikaners 'n unieke bydrae tot die wêreldwye debat kan lewer.

Ubuso bentuthuko yamazwe omhlaba obungenasiqiniseko kuxoxwa ngabo kulo mnikelo. Ingxenye yokuqala ichaza kafushane umqondo wegama intuthuko yamazwe omhlaba kanye nohlelo lobuchwepheshe njengamanje olwenza isimo somhlaba. Okushiwo ezepolitiki nezamasiko okungenasiqiniseko kwentuthuko yamazwe omhlaba kukhonjiwe. Engxenyeni yesibili udaba lwentuthuko yamazwe omhlaba luxhunywe egatsheni lokuhumusha kwefilosofi ka-Gadamer.


Ngemuva kwencazelo emfushane yemiqondo kaGadamer, okushiwoyo okwenzekayo kwalokhu kugqanyisiwe, ikakhulukazi engxoxweni yeYurophu njengesifunda . Ekugcineni, igatsha lokuhumusha kwefilosofi ka-Gadamer yakhiwe kabusha esimeni saseNingizimu Afrika. Kubuzwa umbuzo olandelayo ekuqhubekeni kwesimo: Ingabe iNingizimu Afrika beyibandakanyekile ohlelweni lokusungula lomehluko wamasiko kusukela ngo-1994 noma ingabe yonke into ikhomba ezepolitiki ezicindezela ubunye? Ukuphendula umbuzo izinga elinokwenzeka lepolitiki legatsha lokuhumusha umehluko kuxoxwa ngalo, abantu baseNingizimu Afrika abangafaka isandla ngalo ngokwehlukile enkulumeni mpikiswano emhlabeni jikelele.

Go se be le le bonnete ka tšhomišanokakaretšo ya lefase go laodišitšwe ka go kabelo ye. Karolo ya mathomo e tlhaloša ka boripana kgopolo ya tšhomišanokakaretšo ya lefase bjalo ka tshepedišo ya tša ekonomi le tša theknolotši yeo gabjale e bopago lefase. Dikakaretšo tša sepolitiki le tša setšo tša tšhomišanokakaretšo ya lefase di laeditšwe. Ka go karolo ya bobedi taba ya tšhomišanokakaretšo ya lefase e tswalanywa le hermeneutics tša filosofi ya Gadamer. Ka morago ga tlhalošo e kopana ya dikgopolo tša Gadamer, dikakaretšo tšeo di ka dirišegago tša se di laeditšwe, kudu ka go tlhalošo ya gagwe ya Yuropa bjalo ka selete sa pharologano ka go kopano. Mafelelong, hermeneutics tša filosofi ya Gadamer di agilwelefsa ka go amanywa le Afrika Borwa. Potšišo ye e latelago e botšišwa ka go tshepetšo. Na Afrika Borwa e kile ya amega ka go tshepetšo ya tlhagišo ya go fapana ga setšo go tloga ka 1994 goba na sengwe le sengwe se laetša dipolitiki tša botee bja go se iketle? Ka go karabo ya potšišo boleng bjo bo kgonegago bja dipolitiki tša hermeneutics tša phapano bo a rerwa, moo e lego gore MaAfrika Borwa a ka dira kabelo ya go ikgetha go dipoledišano tša lefase ka bophara.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/discourse/37/1/EJC31190
2009-07-01
2018-06-18

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error