1887

oa Journal of Family Ecology and Consumer Sciences = Tydskrif vir Gesinsekologie en Verbruikerswetenskappe - Factors contributing to changes in food practices of a black South African community

Volume 33 Number 1
  • ISSN : 0378-5254

 

Abstract

Merkbare veranderinge in die lewenstyl van die swart bevolkingsgroepe in Suid-Afrika is die afgelope vier dekades waargeneem. Voedselpraktyke as deel van lewenstyl het gevolglik ook verander. Onlangse publikasies waarin hierdie veranderinge gerapporteer word, benadruk die voeding- en gesondheidsrisiko's wat hierdie veranderinge tot gevolg het, en betreklik min aandag word gegee aan die veranderende voedselpraktyke wat daarmee gepaard gaan. Gevolglik is daar beperkte inligting oor die voedselpraktyke van die verskillende etniese groepe in Suid-Afrika bekend, aangesien die klem grootliks geplaas word op wat geëet word. Ten einde sinvolle voeding-onderrig en -intervensies te kan deurvoer behoort daar ook insig en begrip te wees vir waarom mense eet wat hulle eet. <br>'n Studie met die doel om die huidige voedselpraktyke asook die betekenis wat aan voedsel geheg word, te verstaan, beskryf en verduidelik, is onlangs in die Mmotla gemeenskap, 55 km noordwes van Pretoria, uitgevoer. Een van die doelwitte van die studie was om die huidige eetpatrone (maaltydpatrone en -samestelling) te beskryf, asook hoe hierdie patrone ontwikkel en verander het. In hierdie artikel word die eetpatrone van die Mmotla gemeenskap beskryf tesame met die redes waarom hierdie praktyke tans gevolg word, en dit word ook in verband gebring met die gerapporteeerde voedselpraktyke in die literatuur. <br>'n Kwalitatiewe navorsingstrategie is gevolg en data-insamelingstegnieke soos fokusgroepbesprekings, individuele onderhoude en deelnemende waarneming is gebruik. Die vroulike inwoners van Mmotla was die teikenpopulasie en verskeie etniese groepe waaronder die Ndebele, Noord-Sotho, Tswana, Tsonga, en Swazi was verteenwoordig in die gemeenskap. Die onderhoude en besprekings is op band vasgelê en verbatim transkribeer, en aangevul deur volledige veldnotas. Die data-ontleding is met behulp van die rekenaarsagtewareprogram Atlas.ti uitgevoer, en die ""grounded theory""- benadering is gevolg. <br>Die maaltydpatrone en -samestelling gedurende weeksdae en oor naweke is weergegee. Die prosedure by die bediening van maaltye en die tipe voedsel wat tydens spesiale geleenthede en feesvieringe bedien word, word uitgelig. Aspekte wat 'n direkte invloed op die huidige praktyke het, is voedselverkryging, toegang tot elektrisiteit, die beskikbaarheid van inheemse groente, en die bekostigbaarheid en beskikbaarheid van voedsel. Sosio-kul- turele invloede waaronder die invloed van die blankes, gerief, die kerk, belangrikheid van etniese identiteit, gesondheid en opvoeding blyk ook belangrike bydraende faktore te wees. Die bydraes van hierdie invloede op verandering van die tradisionele na die huidige praktyke word gerapporteer, en die belangrikste invloede blyk die onmiddellike omgewing (natuurlike sowel as mens-gemaakte), tesame met ekonomiese en sosio-kulturele faktore te wees. .

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/famecs/33/1/AJA03785254_75
2005-01-01
2018-04-26

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error