1887

oa Journal of Family Ecology and Consumer Sciences = Tydskrif vir Gesinsekologie en Verbruikerswetenskappe - The meaning of food for obese men : a qualitative study

Volume 42, Issue 1
  • ISSN : 0378-5254

 

Abstract

Vetsugtigheid is wêreldwyd 'n wesenlike probleem en Suid-Afrika is geen uitsondering nie Wanneer mans van die verskillende Suid-Afrikaanse bevolkingsgroepe in oënskou geneem word, toon wit mans die hoogste voorkoms van vetsugtigheid. Intervensie strategieë vir vetsugtigheid het nog nie bevredigende resultate gelewer nie en een van die redes mag wees dat die strategeë nie die sosiale konteks, emosionele faktore en 'n persoon se verhouding met voedsel in berekening bring nie. Alhoewel baie navorsing oor die oorsake van vetsugtigheid en die verwante gevolge daarvan gedoen is, is daar min navorsing beskikbaar oor hoe hierdie gedrag ontstaan en hoe dit kan verander. Voedselkeuse is 'n dinamiese proses wat ingebed is in sosiale verhoudinge en kort- en langtermyn gevolge vir 'n persoon se gesondheid inhou. Komplekse menslike gedrag moet op mikrovlak bestudeer word vir beter begrip van die vetsugtigheidsprobleem. Die invloed van sosiale- en gesinsnetwerke op die ontwikkeling van vetsugtigheid moet ook in ag geneem word.


Die navorsingstrategie vir hierdie studie is 'n kwalitatiewe en fenemologiese benadering. 'n Lewensverloop- en simboliese interaksionistiese perspektief is as geskik beskou vir 'n studie waar ontwikkelingsfases ter sprake kom en die ontwikkeling van voedsel- en gewigs-lewensbane in interaksie met ander geskied. Die steekproef is saamgestel uit veertien mans met 'n BMI groter as 30kg/m2. Drie in-diepte onderhoude is met elk van die deelnemers gevoer: 'n aanvanklike ontmoeting, 'n in-diepte ongestruktureerde onderhoud en 'n opvolg-onderhoud. Verbatim transkripsies van die onderhoude sowel as bekrywings van die onderhoudsituasies is gebruik vir die bespreking en interpretasie van die resultate. Die rekenaar-program ATLAS.ti is vir data-analise gebruik met inagneming van die breë navorsingsvrae wat die studie gerig het.
Die doel van hierdie artikel is om die rol van voedsel gedurende die lewensverloop van die vetsugtige man kwalitatief te bestudeer, met die primêre doel om die betekenis wat hy aan voedsel koppel en die rol wat hierdie betekenisse in sy eetgewoontes speel, beter te verstaan.
Die bevindinge van hierdie studie toon dat voedsel addisionele betekenis en waarde vir die deelnemers gehad het. Met betrekking tot hul ervaring met voedsel het 2 hooftemas uit die data na vore gekom naamlik: "vir die liefde van voedsel" en "spesiale betekenis van voedsel". Die vetsugtige man se eetgewoontes en die betekenis wat voedsel vir hom het, is deur betekenisvolle ander soos sy gesinslede gedurende kinderjare en adolessensie, sy vrou en kollegas gedurende vroeë volwasse jare asook vriende wat 'n betekenisvolle rol gespeel gedurende die volwasse stadium, beïnvloed. Die deelnemers eet vir die plesier wat voedsel aan hul verskaf en die betekenis wat voedsel vir hul het. Voedselvoorbereiding het gepaard-gegaan met vreugdevolle afwagting. Veskeie faktore soos die huwelik, vriende en hul beroep beïnvloed hul voedsellewensbane. Voedsel is nie net ter wille van die sensoriese plesier geëet nie; dit het ook sosiale betekenis gehad en is beskou as 'n simbool van liefde, versorging en vertroosting. Gedurende vroeë volwassenheid is dit as 'n simbool van korporatiewe aanvaarding deur kollegas gesien. Voedsel is ook gebruik om vriende te beïndruk en om soos 'n "man" te eet. Kognitiewe beoordeling is elke keer gebruik in situasies waar die deelnemer 'n besluit in terme van sy eetgedrag moes neem. Voedsel kan nie van die simboliese betekenis wat daaraan geheg word, geskei word nie. Die vetsugtige man se voedsellewensbaan beïnvloed sy gewigslewensbaan wat gevolglik 'n negatiewe invloed op sy belewenis van die self het.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/famecs/42/1/EJC163025
2014-01-01
2018-06-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error