1887

n Health SA Gesondheid - Working conditions, work life and quality of life of the temporary support staff involved with telematic learning : research

Volume 11, Issue 1
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

Die transformasie in die Suid-Afrikaanse hoëronderwysstelsel het residensiële universiteite genoop om alternatiewe onderrig, soos afstandsonderrig, in te stel (Departement van Onderwys, 1997:66-67). Die universiteit in die navorsing het ook hierdie roete gevolg en telematiese leer begin aanbied deur middel van 'n program bekend as die Telematiese Leersisteem (TLS). Telematiese leer verwys na onderrig deur kontaksessies oor afstand en verskaf dus meer intensiewe kontak as die tradisionele afstandsonderrigmodel. Die administratiewe stelsels en werkslading, wat veral deur tydelike ondersteuningspersoneel behartig word, is gevolglik uitgebrei. Die telematiese verpleegkundeprogram se werkslading was uitgebreid, die vergoedingspakket swak en die werksomstandighede onaangenaam, en dit het gelei tot frustrasie by die tydelike ondersteuningspersoneel, wat hul lewenskwaliteit beïnvloed het. Die doel van die navorsing was om deur middel van 'n kwalitatiewe navorsingontwerp die belewenis en verwagtinge van tydelike ondersteuningspersoneel ten opsigte van werksomstandighede, werkslewe en lewenskwaliteit te verken en te beskryf. 'n Doelgerigte en vrywillige steekproef is gedoen en deelnemers is aan die hand van gestelde kriteria deur tussengangers geïdentifiseer. Data-insameling het deur middel van die fenomenologiese wyse van ongestruktureerde indiepte onderhoude geskied. Inhoudsanalise, soos uiteengesit deur Tesch (in Creswell, 1994:153- 159) is gebruik vir die data-analise deur oop kodering. Vyf hoofkategorieë is geïdentifiseer, naamlik: belewenisse ten opsigte van die organisasiestruktuur; die werkslewe; interpersoonlike verhoudings; beroepsontwikkeling; en lewenskwaliteit. Gevolgtrekkings was hoofsaaklik dat die werksomstandighede nie aangenaam is nie, maar dat die personeel aangepas het as gevolg van die spangees. Onderlinge verhoudinge was goed, maar stremming met die bestuur het voorgekom en opleiding is benodig. Hierdie faktore het aanleiding gegee tot frustrasie, tot 'n ervaring van gebrek aan sin en betekenis en tot probleme om 'n toekomsvisie te identifiseer. Riglyne is gevolglik geformuleer vir die fasilitering van kwaliteit werksomstandighede, werkslewe en lewenskwaliteit van die ondersteuningspersoneel en ook vir die bestuur om aandag aan fokuspunte te skenk. End

Transformation in the South African higher educational system compelled residential universities to introduce alternative education such as distance education (Department of Education, 1997:66-67). The university in this study also took this route and started offering Telematic Learning through a programme known as Telematic Learning Systems (TLS). Telematic learning refers to education offered through contact sessions presented over distance. It thus provides more intense contact than the traditional distance educational model. A consequence was that the university's academic administrative system and workload expanded, and mainly temporary support staff was employed to carry this burden. The workload for the telematic nursing programme was extensive, the remuneration package was poor with little benefits and working conditions were not pleasant, which caused frustrations and which affected the quality of life of the temporary support staff. The goal of this research was to explore and describe the experiences and expectations of the temporary support staff with regard to their working conditions, work life and quality of life by means of a qualitative, descriptive research design. A purposive sample according to set criteria was used for the selection of participants as identified by mediators. Data collection was done through a phenomenological method of unstructured in-depth interviews. Content descriptive analysis, as described by Tesch (in Creswell, 1994:153-159) was used to analyse data through open coding. Five major categories resulted: experiences of the organisational structure; work life; interpersonal relationships; occupational development and quality of life while working at TLS. Conclusions were that staff experienced working conditions mainly as unpleasant, but that they adapted because of the team spirit. Relationships are good amongst staff, but strained with management and training is needed. These factors resulted in frustration, in a feeling that life is without real meaning and in problems with a future vision. Guidelines were formulated for the facilitation of quality working conditions, work life and quality of life of the temporary support staff, as well as for encouraging management to take note of certain focus points. End

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/11/1/EJC34983
2006-03-01
2018-04-19

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error