1887

n Health SA Gesondheid - The facilitation of a team-building process: implications for mental health

Volume 6, Issue 3
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

The goal of this article was to explore and describe team members' experience of obstacles in their functioning as an effective team and their views of elements contributing to an effective and productive team. An effective and productive team could be a mentally healthy and emotional intelligent team. A qualitative, explorative, descriptive and contextual research design was followed utilising the phenomenological strategy with semi-structured interviews and naïve sketches as method of data gathering. A purposive sample consisting of two teams with eight members each was used in this research. Data was analysed through a process of open coding and recontextualised within the given context of the specific business. A literature control was done to verify the data and compare it with other research done in the field of team-building. Strategies to ensure trustworthiness were adhered to. It was clear that these team members experienced many obstacles hindering their effective functioning as a team within the organisation. Obstacles included autocracy from top management, unclear direction within the company, and low motivation of team members resulting in high staff turnover, numerous days' sick leave, and low productivity. They also experienced dysfunctional lines of communication, mistrust and ineffective interpersonal relationships. Poor problem-solving skills together with a lack of self-awareness were also described. Participants identified elements contributing to an effective and productive team. On the basis of all the data gathered and the literature, guidelines for developing an emotionally intelligent team and emotionally intelligent individual team members were described in the form of a process outline.

Die doel van hierdie artikel was om spanlede se ervaring van struikelblokke in effektiewe spanfunksionering te verken en te beskryf, asook om hul menings ten opsigte van elemente wat kan bydra tot 'n effektiewe en produktiewe span in te win. 'n Effektiewe en produktiewe span kan ook 'n geestesgesonde en emosioneel intelligent span wees.'n Kwalitatiewe, verkennende, beskrywende en kontekstuele navorsingsontwerp is gevolg met die gebruik van 'n fenomenologiese strategie om data in te samel deur middel van semi-gestruktureerde onderhoude en naïewe sketse. 'n Doelgerigte steekproef bestaande uit twee spanne met agt lede elk, is gebruik. Data is geanaliseer deur middel van 'n proses van oop kodering en gerekontekstualiseer binne die konteks van die spesifieke besigheid. 'n Literatuurkontrole is uitgevoer om data te verifieer en met ander soortgelyke navorsing te vergelyk. Strategieë om vertrouenswaardigheid van die navorsing te verseker is gevolg. Dit was duidelik dat hierdie spanlede verskeie struikelblokke ervaar wat hul verhinder om effektief as spanne binne die maatskappy te funksioneer. Struikelblokke was onder andere outokrasie vanaf topbestuur, lae motivering van spanlede wat 'n hoë personeelomset tot gevolg het, talryke dae siekteverlof, en lae produktiwiteit. Spanlede ervaar ook disfunksionele lyne van kommunikasie, wantroue en minder effektiewe interpersoonlike verhoudinge. Daar is ook swak probleemoplossingsvaardighede en 'n tekort aan selfbewustheid. Deelnemers het daarna elemente wat sou kon bydra tot 'n produktiewe en effektiewe span, geïdentifiseer. Op grond van al die ingesamelde data, asook die literatuur, is riglyne vir die ontwikkeling van 'n emosioneel intelligente span asook emosioneel intelligente spanlede in die vorm van 'n proses raamwerk beskryf.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/6/3/EJC35194
2001-10-01
2018-06-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error