1887

n Health SA Gesondheid - Die dwelmmiddelafhanklike pasient se belewenis van sy herstelproses na ontslag en voltooiing van 'n herstelprogram : research

Volume 7, Issue 3
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736
USD

 

Abstract

Dwelmmiddelafhanklikheid word wêreldwyd beskou as een van die hoof geestesgesondheidsprobleme. Dit blyk dat dwelmmiddelafhanklike pasiënte verskeie struikelblokke ervaar in hul strewe na geestesgesondheid. Geestesgesondheid vereis 'n verskuiwing vanaf rigiede gedrag en die daarmee gepaardgaande intellektuele prosesse, na interne prosesse wat saamvloei met 'n verandering in innerlike belewenisse. Die doel van hierdie navorsing is die verkenning en beskrywing van die dwelmmiddelafhanklike persoon se herstelproses ná ontslag en met voltooiing van 'n herstelprogram binne 'n spesifieke privaat rehabilitasiesentrum. Die navorsing was kwalitatief, verkennend, beskrywend en kontekstueel van aard waar van in-diepte, fenomenologiese onderhoude; asook fokus enkelonderhoude gebruik gemaak is om data in te samel. Data is geanaliseer deur die toepassing van Tesch se beskrywende metode waar al die data in agt stappe geanaliseer is. Veldnotas is ook geneem en saam met die data geanaliseer. Daarna is 'n literatuurkontrole uitgevoer om data te valideer en te rekontekstualiseer. Guba en Lincoln se vertrouenswaardigheidsmodel is nagevolg om die vertrouenswaardigheid van die navorsing te verseker en daar is ook voldoen aan streng etiese maatreëls, aangesien dit 'n baie sensitiewe navorsingsonderwerp behels. Die temas wat geïdentifiseer is, dui daarop dat daar struikelblokke sowel as fasiliterende elemente bestaan in die dwelmmiddelafhanklike pasiënte se belewenis van hul herstelproses en dat die struikelblokke aangespreek moet word deur die mobilisering van hulpbronne in hierdie herstelproses. Dit dra weer by tot die fasilitering van lewenslange onthouding.

Drug dependency is acknowledged worldwide as one of the major mental health problems. It seems that drug dependent patients experience various obstacles in striving after mental health. The recovery process requires a shift from the rigid behaviour and intellectual processes that accompany them, to internal processes accompanied by a change in inner experiences. The objective of this research was to explore and describe the drug dependent person's recovery process after discharge, and the completion of a recovery programme within a specific private rehabilitation centre. The research design was qualitative, explorative, descriptive and contextual in nature. In-depth, phenomenological interviews, as well as focused individual interviews, were conducted to gather data. Data was analysed using Tesch's descriptive method, where all the data were analysed in eight steps. Field notes were taken and analysed together with the data. A literature control was then done to validate and recontextualise the data. Guba and Lincoln's model for trustworthiness was applied to ensure the trustworthiness of the research and strict ethical measures were adhered to, since the research addressed a very sensi- tive topic. The themes identified indicate obstacles, as well as facilitating elements, in the drug dependent patients' experience of their recovery processes and these obstacles should be addressed by mobilising resources

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/7/3/EJC35233
2002-09-01
2018-04-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error