1887

n Journal for Juridical Science - The inadequacy of the social grant system available to children in South Africa

Volume 29, Issue 3
  • ISSN : 0258-252X
USD

 

Abstract

<b>Die ontoereikendheid van die Sosiale Bystandsisteem beskikbaar vir kinders in Suid-Afrika</b> <br>Die doel van hierdie artikel is om die huidige sosiale bystandsisteem wat tot kinders in Suid-Afrika se beskikking is, te ondersoek en die tekortkominge te identifiseer. Die nuwe wetsontwerpe op Kinders en Sosiale Bystand wat binnekort inwerking sal tree, sal ook ondersoek word, om vas te stel of daar enige positiewe veranderings met betrekking tot die sosio-ekonomiese situasie van kinders plaasgevind het.Voorstelle wat gemaak is deur die Suid-Afrikaanse Regskommissie, die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie, die Komitee van Ondersoek na 'n Omvattende Sisteem van Sosiale Sekerheid vir Suid- Afrika, die Verenigde Nasies Komitee op die Regte van die Kind en ander belange groepe sal ook oorweeg word ten einde vas te stel of die staat voldoen aan sy grondwetlike en internasionale verpligting om die regte van sosiale sekerheid en sosiale bystand van kinders te realiseer. Dit word aan die hand gedoen dat die uitsluiting van kinders van die ouderdom (tans) van 11 tot 18 van die kinderondersteuningstoelaag inbreuk maak op die grondwetlike regte van sosiale bystand, menswaardigheid, lewe en gelykheid. 'n Verdere probleem met die huidige toelae is die onbeskikbaarheid daarvan aan huishoudings sonder 'n volwassene versorger sowel as die gekompliseerde middele toets. Die onbeskikbaarheid van hierdie toelae vir kinders van vlugtelinge is voorts problematies.Weens die kategoriese aard van kinders se sosiale bystandstoelae word aan die hand gedoen dat die staat nie in lyn met die standaarde soos in die Handves van Regte en internasionale reg vervat, optree nie.

The purpose of this article is to examine the current social assistance grant system available to children in South Africa and to indicate its major shortcomings. The new Children's Bill and Social Assistance Bill, soon to be enacted, will also be examined to establish whether there are any positive changes with regard to the socio-economic situation of children. Proposals made by the South African Law Commission, South African Human Rights Commission, Committee of Inquiry into a Comprehensive System of Social Security for South Africa, the United Nations Committee on the Rights of the Child and several other interested parties will also be considered to establish whether in fact government is in compliance with its constitutional and international duty towards realising the social security and social assistance rights of children. It is submitted that the exclusion of children of the ages of (currently) 11 to 18 from the child support grant infringes on their constitutional rights to social assistance, human dignity, life and equality. Another problem with the current grants is the unavailability thereof to households where an adult caregiver is absent as well as the complicated means test. The unavailability of these grants to children of refugees is also a cause for concern. Due to the categorical nature of children's social assistance grants, it is submitted that the state is not currently conforming to the standards set by the Bill of Rights and international law.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/juridic/29/3/EJC55543
2004-01-01
2018-06-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error