1887

n Koers : Bulletin for Christian Scholarship = Koers : Bulletin vir Christelike Wetenskap - Clusters, roots and hierarchies of metaphors in Scripture and the quest for Christian scholarship

Volume 69, Issue 3
  • ISSN : 0023-270X
  • E-ISSN: 2304-8557
USD

 

Abstract


Hierdie artikel ondersoek die onderlinge verhouding tussen die konfessionele aard van Skriftuurlike metafore en grondmetafore en die roeping en taak van die Christen-akademikus wat Christelike wetenskap wil beoefen. Ook word ondersoek hoe 'n mens se keuses vir hermeneutiese sleutels vir die verstaan van die Skrif verband hou met daardie hermeneutiese sleutels wat gekies word om die werklikheid te interpreteer.
Met betrekking tot Bybelse interpretasie redeneer die outeur dat die teks van die Skrif self aan die teoloog of leser van die Skrif die aanknopingspunte verskaf wat kan dien as hermeneutiese sleutels. Klusters van Bybelse metafore en grondmetafore wat 'n sekere hiërargie vertoon, word in die interpretasie van die teks van die Skrif bepaal deur 'n heilshistoriese fokus. Hierdie lesing van die Skrif en die metafore wat daarin voorkom, word gekwalifiseer deur die feit dat die Skrif 'n konfessionele teks is. In hierdie heilshistoriese benadering bepaal sekere grondmetafore in die Skrif die konfessionele parameters van metafore wat deur die dissiplines gekies word.
Met betrekking tot die werklikheid redeneer die outeur dat die her- en erkenning van die multidimensionaliteit van die werklikheid en die betekenisveelvoud waarop wetenskaplikes in letterlike en metaforiese taalgebruik staatmaak, die bestaan van 'n nie-talige en pre-konseptuele basis veronderstel. Hierdie basis rig, stuur en lei die herkenning van ooreenstemming, verskeidenheid en analogieë in die werklikheid. Die analogieë is op hulle beurt vingerwysings na die Godgegewe orde van die skepping. Metaforiese betekenis verwys na en veronderstel sodanige 'n ordelike en gekategoriseerde werklikheid waarna taal en tekste verwys. Die betekenis van metafore verskaf ook die grense vir die veelvoud van 'n potensiële uit- en afstel van betekenisse ("deferrals of meaning") wat soms deur intertekstuele verhoudings geïmpliseer word.
In die vakwetenskappe speel metaforiese modelle 'n hermeneutiese rol in die verstaan en interpretasie van die werklikheid. In hierdie metaforiese modelle rig en stuur kontrole-oortuigings die dissipline se toegang tot die werklikheid. Vir die Christen-wetenskaplike is absolute vooronderstellings ingebed in sodanige kontrole-oortuigings wat normatief moet korreleer met die grondmetafore en die konfessionele heilshistoriese fokus van die Skrif. Vakwetenskaplikes ontgin die skeppingswerke van God op teoretiese wyse en hulle metaforiese benaderings tot die struktuur van die skepping word vanuit die werklikheid gestuur en gelei deur die kontoere van die werklikheid self. Hierdie benaderings word egter weer beïnvloed en aan bande gelê deur dit wat hulle in die uitgangspunte van hulle teorieë absoluut verklaar. Die uitgangspunte funksioneer in die kontrole-oortuigings wat in teorieë ingebed is. Die vaste en betroubare orde van God se skepping veronderstel en stel die voorwaardes vir die differensiasie van kontekste waarbinne die interpretasie van die Woord van God vir sy skepping moet plaasvind.

This article explores how the confessional thrust of Scriptural and root metaphors relates to the Christian scholar's quest and how choices for hermeneutical keys to Scripture relate to metaphorical keys chosen as means of access to reality. With respect to Biblical interpretation it is argued that the text of Scripture itself provides the theologian or reader with leads concerning the kind of metaphorical access that functions as its hermeneutical key. I argue that there are clusters or hierarchies of metaphors, central and root metaphors, that regulate the interpretation of Scriptural texts and that a redemptive historical reading of Scripture as a confessional text guides the meaning of such clusters and hierarchies of metaphors. I argue that root metaphors in Scripture set the certitudinal parameters for the metaphors chosen and utilised in the disciplines.


Regarding reality I argue that the recognition of the multi-dimensionality of reality and the plurivocity of meaning and signification on which we rely in both literal and metaphorical language use and reference assumes the existence of non-linguistic and pre-conceptual bases that guide the recognition of similarities, differences and analogies in reality. They in turn are pointers to a design plan for reality which one could call a God-given order of creation. Metaphorical meaning appeals to and presupposes such an ordered and categorised world to which language and texts refer and which provides limits and boundaries to the multiplicity of deferrals of meaning that intertextual relationships seem to imply.
In disciplines concerned metaphorical models play a hermeneutical role in the understanding and interpretation of reality. In these metaphorical models, control beliefs steer, guide and condition the access of the discipline to reality. For Christian scholars the ultimate presuppositions embedded in control beliefs need to comport with the thrust of Scripture and its root metaphors. Scholars are at work in God's creation and their metaphorical approximations of the structures of this creation are guided by the contours of created reality. These approximations in turn are influenced and constrained by what they attribute ultimacy to in the process of attempting to understand this reality. Stable God-given order provides the conditions and parameters for the common differentiation of contexts within which the interpretation of God's Word in creation is to take place.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/koers/69/3/EJC59155
2004-01-01
2018-04-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error