1887

n Koers : Bulletin for Christian Scholarship = Koers : Bulletin vir Christelike Wetenskap - Metaphors, domains and embodiment : research article

Volume 70, Issue 3
  • ISSN : 0023-270X
  • E-ISSN: 2304-8557
USD

 

Abstract


'n Ondersoek na die wyse waarop metaforiese betekenis gevorm en gewysig word, het die belangrikheid van semantiese en semiotiese domeine, asook die konteks waarbinne dit funksioneer as basis vir die begronding van metaforiese betekenis, aan die lig gebring. In hierdie artikel word enkele huidige pogings ondersoek om metafoorbetekenis te begrond. Die voorlopige instemming met Lakoff, Johnson en andere aangaande die "konseptuele" aard van metafore berus op 'n belangrike voorbehoud, naamlik dat hierdie liggaamlik gebaseerde konseptuele struktuur, wat die basis is van die linguistiese verwoording van metafore, gegrond is op 'n dieper ontiese struktuur van die wêreld en van menslike ervaring. Die "metaforiese" (of eintlik die "analogiese") ontologiese struktuur van hierdie begronding is veral belangrik vir die beredeningslyn in hierdie artikel.
Omdat Lakoff, Johnson en andere se voorstel om metaforiese betekenis te begrond in beliggaming en neurale prosesse sigself daartoe leen om subjektivisties of materieel verklaar te word, word in hierdie artikel gepoog om die kontoere van 'n alternatiewe teorie oor konseptuele metafore, betekenis en beliggaming te ontgin waarin bogenoemde moontlikhede uitgeskakel word. Hierdie teorie begrond metaforiese betekenis en betekenisverandering in 'n ontologiese en antropologiese raamwerk wat die aanwesigheid en bepalende funksionering van straalvormig geordende werklikeidstrukture erken. 'n Basiese uitgangspunt van die voorgestelde idee van beliggaming is 'n ontologie wat die straalvormige, strukturele stratifikasies en kategorisering van menslike sisteme, kennis, ervaring en werklikheid erken. Hierdie kategoriserings waarin die mens, menslike kennis en werklikheid deel het, kondisioneer en begrens (begronde) analogiese en metaforiese betekenisoordrag, oor-en-weer-kartering van domeine, waarnemings- en taalversmelting, en voorsien die basis vir analogiese konsepte wat in die verskillende dissiplines aangetref word.

Investigations of metaphorical meaning constitution and meaning (in-) variance have revealed the significance of semantic and semiotic domains and the contexts within which they function as basis for the grounding of metaphorical meaning. In this article some of the current views concerning the grounding of metaphorical meaning in experience and embodiment are explored. My provisional agreement with Lakoff, Johnson and others about the "conceptual" nature of metaphor rests on an important caveat, viz. that this bodily based conceptual structure which lies at the basis of linguistic articulations of metaphor, is grounded in a deeper ontic structure of the world and of human experience. It is the "metaphorical" (actually "analogical") ontological structure of this grounding that is of interest for the line of argumentation followed in this article.


Because Johnson, Lakoff and other's proposal to ground metaphorical meaning in embodiment and neural processes is open to being construed as subjectivist and materialist, I shall attempt to articulate the contours of an alternative theory of conceptual metaphor, meaning and embodiment which counteracts these possibilities. This theory grounds metaphorical meaning and meaning change in an ontological and anthropological framework which recognises the presence and conditioning functioning of radially ordered structures for reality. These categorisations in which humankind, human knowledge and reality participate, condition and constrain (ground) analogical and metaphorical meaning transfer, crossdomain mappings, and blends in cognition and in language, provide the basis for the analogical concepts found in these disciplines.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/koers/70/3/EJC59206
2005-01-01
2018-05-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error