1887

n Koers : Bulletin for Christian Scholarship = Koers : Bulletin vir Christelike Wetenskap - - aspekte van Calvyn se Skrifbeskouing in sy Kategismus van 1545

Volume 74 Number 4
  • ISSN : 0023-270X
  • E-ISSN: 2304-8557
USD

 

Abstract

Die opvolging van geestestrominge ná die Reformasie het grondverskuiwings in Skrifbeskouing tot gevolg gehad wat tot in ons tyd van deurslaggewende betekenis in die teologie is - uiteraard met noodwendige konsekwensies vir prediking en kategese. Hierin het Semler se boek "Abhandlung von freier Untersuchung des Canon" (1771-1775) met sy aandrang op 'n skeiding tussen Skrif en Woord 'n verreikende rol gespeel. Teen hierdie agtergrond en terwyl die Skrifleer in Calvyn se Kategismus (1545) - in teenstelling met byvoorbeeld sy "Institusie" - nog nie ondersoek is nie, gaan hierdie artikel in op die vraag oor gesag in die kategese. Spesifiek vir die tema "Calvyn as kategeet" is hierdie vraag belangrik in die lig van die sentrale plek wat katkisasie in Calvyn se dienswerk en sy beklemtoning van die Woordbediening ingeneem het. Die ondersoek het besondere resultate opgelewer. Calvyn gaan dinamies met die Skrif om. Wanneer hy 'n gesagsaanspraak maak, verwys hy met die begrip "Woord" implisiet na die Skrif, en terselfdertyd verbind hy dit direk met die openbaring in Christus. Deur te verwys na dit wat "vasstaan uit die Woord", lig hy die Skrif se primaat in die gesagsvraag uit. Die hele Skrif word as die Woord van God geag en geld vir die (hele) kerk as sodanig. "Sola Scriptura" kan dus nie van "tota Scriptura" of "una Scriptura" losgemaak word nie. Die Skrif geld volgens Calvyn in sy Kategismus as voldoende gesaghebbende begronding vir teologiese en belydenisuitsprake. Veral die binding tussen die Woord en die Gees het hier prinsipiële betekenis. Dit bring mee dat die Skrifleer nie slegs van bibliologiese belang nie, maar dat dit benewens ander teologiese ook christologiese, pneumatologiese en soteriologiese implikasies het.


The succession of spiritual streams that followed in the wake of the Reformation gave rise to seismic shifts in the way Scripture was viewed, the consequences of which still have decisive significance in theology today - most inevitably for preaching and catechism. Semler's book "Abhandlung von freier Untersuchung des Canon" (1771-1775), with its insistance on a separation between Scripture and Word, played a far-reaching role in this regard. Against this backdrop, and with the doctrine of Scripture in Calvin's Catechism (1545) yet to be examined (in contrast with his "Institutes", for example), this article focuses on the issue of authority in catechesis. Given the central place that catechism occupied in Calvin's ministry and in his emphasis on Word ministry, this issue lies at the heart of the subject of "Calvin as catechist". The investigation has delivered exceptional results. Calvin's handling of Scripture is quite dynamic. In a discussion on authority, he uses the concept of "Word" to refer implicitly to Scripture, while simultaneously binding it directly to the revelation in Christ. By referring to that which "is established from the Word", he indicates the primacy of Scripture in the issue of authority. Scripture in its entirety is revered to as the Word of God, and is valid as such for the (whole) church. It is therefore not possibe to detach "sola Scriptura" from either "tota Scriptura" or "una Scriptura". According to Calvin in his Catechism, Scripture is valid as the sufficient authoritative foundation for theological and confessional pronouncements. In this regard, it is especially the connection between Word and Spirit that is of fundamental significance. The effect of this is that the doctrine of Scripture is not only of bibliological importance, but it also has other theological implications - most notably for christology, pneumatology and soteriology.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/koers/74/4/EJC59440
2009-12-01
2018-06-25

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error