1887

n Law, Democracy & Development - Uthatyatho nxaxheba luluntu : ingaba INkundla yoMgaqo siSeko ilunike ntoni uluntu? : forum

USD

 

Abstract

Korhulumente bangaphambili uninzi lwabemi boMzantsi Afrika babe khutshelwe ngaphandle kubomi boluntu jikelele ingakumbi ukuvinjwa kwabo ilungelo lokuvota. Ekwahlukaneni nondebe-ndala, amacandelo 59(1)(a), 72(1) (a) kunye no-118(1)(a) aba nesiphakamiso kwiNdlu yoWiso-mthetho yeSizwe, kwiBhunga lamaPhondo leSizwe kunye namaBhunga amaPhondo aqulunqa imithetho, ukuba aququzelele uthatyatho nxaxheba luluntu xa esenza iinkqubo zawo ezinxamnye nemithetho, konke oko kusekelezelwe kuMgaqo siSeko.

Loading

Article metrics loading...

/content/lddev/12/2/EJC60274
2008-11-01
2016-10-25
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error