1887

n Lexikos - Supplying syntactic information in a quadrilingual explanatory dictionary of Chemistry (English, Afrikaans, isiZulu, Sepedi) : a preliminary investigation : contemplative article

Volume 11, Issue 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039
USD

 

Abstract


In reaksie op 'n aantal onlangse regeringspublikasies rakende die bevordering van wetenskap- en tegnologie opleiding, het die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns die inisiatief geneem om 'n viertalige verklarende chemiewoordeboek saam te stel. Die behoefte aan so'n woordeboek is veral dringend in leer omgewings waar leerders onderrig in 'n ander taal as hul moedertaal ontvang. Dit is veral van toepassing op leerders wat 'n Afrikataal as moedertaal het. Met die teikengebruiker se gefragmenteerde kennis van die studieveld en swak tweedetaalvaardigheid in ag geneem, het die beplanners besluit dat bepaalde sintaktiese inligting ook ten opsigte vandie isiZulu- en Sepedi-inskrywings gespesifiseer moet word; veral die woordklas waartoe 'n lemma behoort. Dit veroorsaak sekere probleme vir die leksikograaf, aangesien die aangeleentheid van woordkategorisering veral in Sepedi, 'n onopgeloste een is. 'n Tweede probleem waarmee die leksikograaf gekonfronteer word, is die leksikografiese konvensie wat gebruik word om die woordkategorie waartoe 'n spesifieke lemma behoort, aan te dui. Afkortings wat na die woordklasse verwys, word normaalweg vir hierdie doel gebruik. In nóg isiZulu, nóg Sepedi bestaan daar egter gestandaardiseerde afkortings vir die verskillende woordklasse. Geen beginsels vir die vorming vanafkortings is ook nog in die amptelike ortografieë van hierdie tale geformuleer nie. Die enigste oplossing vir hierdie probleem is om bestaande afkortings te bestudeer ten einde die beginsels virdie vorming van afkortings daaruit te abstraheer. Slegs dan kan afkortings wat die woordklasse aandui, geformuleer word vir gebruik in die woordeboek.

In response to a number of recent government publications on the promotion of science and technology training, the (South African Academy for Science and Art) initiated the compilation of a multilingual explanatory dictionary for chemistry. The need for such a dictionary is especially urgent in learning environments where learners receive tuition through a medium other than their mother tongue. This is particularly relevant for learners whose mother tongue is an African language. Taking into account the target user's fragmented knowledge of the subject field and low second language competence, the planners decided that certain syntactic information should be specified for the isiZulu and Sepedi entries; specifically the part of speech to which a lemma belongs. This poses certain problems for the lexicographer, since the issue of word categorisation is, especially in Sepedi, an unresolved one. A second problem that presents itself to the lexicographer is the lexicographic convention which is used to indicate the word class to which a specific lemma belongs. Abbreviations referring to the parts of speech are normally used for this purpose. No standardised abbreviations for the different parts of speech exist in isiZulu or Sepedi. Principles for the formation of abbreviations have also not been formulated for the official orthographies of these languages. The only solution to this problem is to study existing abbreviations in order to abstract the principles of abbreviation formation. Only then can abbreviations indicating the parts of speech be formulated for use in the dictionary.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/lexikos/11/1/EJC60399
2001-01-01
2018-06-19

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error