1887

n Lexikos - Lexicography and its interdisciplinary contacts, with special reference to linguistics and onomasiology

Volume 15, Issue 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039
USD

 

Abstract


Die artikel probeer 'n eerste oorsig gee van wat bekend is oor interdissiplinêre skakels tussen die gebiede van die Leksikografie en die Linguistiek, en vra in die proses 'n reeks grondliggende vrae oor of en hoe die vakinhoude gedeel word, en hoe ons onderlinge verwantskappe kan verbeter. Eerstens word 'n aantal opvattings en argumente in die literatuur beskou, met besondere aandag aan (a) watter kriteria die status van 'n dissipline bepaal, (b) hoe verskillende verwantskappe tussen die Leksikografie en die Linguistiek gevorm kan word, (c) hoe praktyk en teorie in wisselwerking is, en (d) watter parallelle daar tussen die twee dissiplines bestaan ingevolge sulke begrippe soos beskrywing, kodifikasie en remediering. Tweedens word beskouings uit die hoek van die Linguistiek histories en sistematies gekategoriseer, eers deur die ontwikkeling na te spoor vanaf die histories-vergelykende of diachroniese linguistiek (filologie) tot die struktureel-beskrywende (sinchroniese) linguistiek sowel as die toegepaste linguistiek, en dan deur vyf van die linguistiese "vlakke" met die drie semiotiese "dimensies" saam te voeg, en hulle in verband te bring met verskillende interdissiplinêre of probleemoplossende gebiede, soos die sosiolinguistiek en die rekenaarlinguistiek. Derdens word verskeie gesigspunte in die Leksikografie aangebied, en 'n noukeurige raamwerk ontwikkel om sy plek te toon met betrekking tot sy "moeder"-, "suster"- en "dogter"-dissiplines sowel as sommige van sy "dataverskaffende" dissiplines deur spesiale aandag aan die probleem van metodologie te gee. Vierdens, as 'n spesiale gevallestudie, word die terrein van die "onomasiologie" bespreek om die beperkinge en moontlikhede van verskillende benaderings tot ontleding, beskrywing en leksikografiese aanbieding van sinoniem- en antoniem-woordeskatgroepe toe te lig. Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat maniere gevind moet word om die interdissiplinêre aard van die leksikografie te verstaan, en 'n pleidooi word gelewer om van onderlinge verwaarlosing tot doelbewuste samewerking te beweeg. (Verskeie diagramme word gebruik om verwantskapsnetwerke te toon; bibliografiese verwysings fokus op onlangse werk en sluit verteenwoordigende naslaanwerke vir die vermelde hoofdissiplines in.)

The article attempts a first conspectus of what is known about interdisciplinary contacts between the fields of Lexicography and Linguistics, and in the process asks a range of fundamental questions on whether and how the subject matter is shared, and how we can improve mutual relations. Firstly, some opinions and arguments in the literature are reviewed, with particular attention to (a) what criteria determine the status of a discipline, (b) how various relations between Lexicography and Linguistics can be modelled, (c) how practice and theory interact, and (d) what parallels there are between the two disciplines, in terms of such notions as description, codification and remediation. Secondly, views from the position of Linguistics are categorised historically and systematically, first by tracing the development from historical-comparative or diachronic linguistics (philology) to structural-descriptive (synchronic) linguistics as well as applied linguistics, and then by combining five of the linguistic 'levels' with the three semiotic 'dimensions', and relating them to various interdisciplinary or problem-solving fields, such as sociolinguistics and computational linguistics. Thirdly, several points of view in Lexicography are presented, and an explicit framework is developed for displaying its place relative to its 'mother', 'sister' and 'daughter' disciplines as well as some of its 'data-supplying' disciplines, paying special attention to the problem of methodology. Fourthly, as a special case study, the territory of 'onomasiology' is discussed to illustrate the limitations and possibilities of various approaches to the analysis, description and lexicographic presentation of synonym and antonym sets of vocabulary. The conclusion is reached that ways must be found to understand the interdisciplinary nature of Lexicography, and a plea is made to move from mutual neglect to deliberate collaboration. (Several diagrams are used to display networks of relations; bibliographical references focus on recent work and include representative reference works for the major disciplines mentioned.)

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/lexikos/15/1/EJC60528
2005-01-01
2018-06-19

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error