1887

n Lexikos - Challenges to issues of balance and representativeness in African lexicography

Volume 16, Issue 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039
USD

 

Abstract


Moderne woordeboeke steun op korpusse van verskillende groottes en soorte vir frekwensielyste, konkordansies en kollokasies, voorbeeldsinne en taalkundige inligting. Met die hulp van rekenaarprogrammatuur het die herwinning van sulke inligting toenemend redelik maklik geword. Die gehalte van herwonne inligting vir leksikografiese doeleindes steun egter op die inligtingsinset by die korpusboufase. Indien korpusse nie verteenwoordigend is van die verskillende taalgebruike van 'n spraakgemeenskap nie, mag hulle blyk onbetroubare bronne van leksikografiese inligting te wees. Daar is egter kwessies in Afrikatale wat baie Afrikakorpusse problematies maak. Hierdie kwessies sluit in die tekort aan tekste van verskillende genres, die niebeskikbaarheid van gebalanseerde en verteenwoordigende geskrewe tekste, die volkome afwesigheid van gesproke tekste asook geletterdheidsprobleme in Afrikagemeenskappe. Hierdie artikel ondersoek derhalwe die verskillende uitdagings betreffende die bou van betroubare Afrikataalkorpusse. Dit voer aan dat Afrikatale teenoor besondere uitdagings staan en korpusnavorsing 'n verskillende behandeling mag vereis in vergelyking met Europese en Amerikaanse korpusnavorsing. Ten slotte kom dit tot die gevolgtrekking dat kwessies van balans en verteenwoordigendheid teoreties onmoontlik lyk wanneer gekyk word na die resultate van sosiolinguistiese navorsing oor die verskillende bestaande taalvariëteite wat moeilik is om presies in 'n korpus te verteenwoordig.

Modern dictionaries depend on corpora of different sizes and types for frequency listings, concordances and collocations, illustrative sentences and grammatical information. With the help of computer software, retrieving such information has increasingly become relatively easy. However, the quality of retrieved information for lexicographic purposes depends on the information input at the stage of corpus construction. If corpora are not representative of the different language usages of a speech community, they may prove to be unreliable sources of lexicographic information. There are, however, issues in African languages which make many African corpora questionable. These issues include a lack of texts of different genres, the unavailability of balanced and representative written texts, a complete absence of spoken texts as well as literacy problems in African societies. This article therefore explores the different challenges to the construction of reliable corpora in African languages. It argues that African languages face peculiar challenges and corpus research may require a different treatment compared to European and American corpus research. It finally concludes that issues of balance and representativeness appear theoretically impossible when looking at the results of sociolinguistic research on the different existing language varieties which are difficult to represent accurately in a corpus.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/lexikos/16/1/EJC60555
2006-01-01
2018-06-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error