1887

n Lexikos - The Afrikaans orthographic rules as guide for other South African languages

Volume 23, Issue 1
  • ISSN : 1684-4904
  • E-ISSN: 2224-0039
USD

 

Abstract

The spelling and orthographic rules of a language are very important for compilers of general and technical dictionaries. When compiling a dictionary, the lexicographers and terminographers should adhere to these rules. The word-forming principles of a language form part of these rules, and new terms can only be coined in a given language if the spelling and orthographic rules of the language are followed.


In this article work on the rules of Afrikaans spelling and orthography, by and large, is reported. It is hoped that some of the lessons learned in the process could serve as guidelines for parallel processes of the standardisation of the spelling and orthographies of the other South African languages.
With the establishment of the National Language Body for Afrikaans (NLBA) of the Pan South African Language Board (PanSALB), it was decided that the members of the Taalkommissie (Language Commission) of the Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK) (South African Academy for Science and the Arts) would become members of the NLBA. These members then became the Technical Committee for Standardisation (TC Standardisation). Since its establishment, the members of the Taalkommissie cum TC for Standardisation (Commission) continued with their work on the standardisation of the spelling and orthographic rules for Afrikaans. Along with work on spelling and orthography, the long-term objectives set by the Commission are, , the conversion and adaptation of the () to an electronic format to be made available in an electronic version (e-book) and online, as well as a standard grammar for Afrikaans to be compiled for international access on the Internet.
The is a resource compiled by the Commission to assist users of Afrikaans in writing the standard variety of the language. The explains the ground rules of the Afrikaans spelling and orthographic conventions. The basic rules are provided in simplified language.
No language is static, and there are always language changes to be taken into account. The vocabulary and pronunciation of a dynamic language could change over a period of time. These changes should be reflected in the spelling and orthographic system of the language.
The article addresses issues such as the front matter of the , spelling and orthographic principles and rules, and the back matter (i.e. a list of abbreviations, a list of international place names, transliteration table, etc.). Although the is not a dictionary, it also contains a word list. Words which present spelling problems, neologisms and items requiring recognition as part of the Afrikaans vocabulary are some of the categories considered for inclusion in this list.
In 2004 the NLBs of the other nine official African languages started with the revision of the spelling and orthographic rules of these languages. The first editions were published by PanSALB in 2008. No revisions have been compiled since. The could serve as example of what could be done for the other African languages and even the Khoe and San languages.


Die spel- en skryfreëls van 'n taal is baie belangrik vir die samestellers van algemene en vakwoordeboeke. Wanneer 'n woordeboek saamgestel word, moet die leksikograwe en terminograwe by hierdie reëls hou. Die woordvormingsbeginsels van 'n taal vorm deel van hierdie reëls en nuwe terme kan slegs in 'n gegewe taal geskep word as die spel- en skryfreëls van die taal gevolg word.
In hierdie artikel word van werk aan die Afrikaanse spel- en skryfreëls in breë trekke verslag gedoen. Hopelik kan sommige van die lesse wat in dié proses geleer is as riglyne dien vir parallelle prosesse van die standaardisering van die spel- en skryfreëls van die ander Suid-Afrikaanse tale.
Met die stigting van die Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans (NTLA) van die Pan- Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSAT), is daar besluit dat die lede van die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK) lede sou word van die NTLA. Hierdie lede het toe die Tegniese Komitee Standaardisering (TK: Standaardisering) geword. Sedert sy totstandkoming het die lede van die Taalkommissie cum TK: Standaardisering (Kommissie) voortgegaan met hul werk aan die standaardisering van die spel- en skryfreëls van Afrikaans. Saam met die werk aan spel- en skryfreëls is die langtermyndoelwitte wat deur die Kommissie gestel is, onder andere om die die () te wysig en aan te pas om dit in 'n elektroniese formaat en aanlyn beskikbaar te stel en om 'n standaardgrammatika vir Afrikaans saam te stel wat internasionaal op die Internet toeganklik kan wees.
Die is 'n bron wat deur die Kommissie saamgestel word om gebruikers van Afrikaans te help wanneer hulle die standaardvariëteit van die taal gebruik. Die verduidelik die grondreëls van die Afrikaanse spel- en skryfkonvensies. Die basiese reëls is in vereenvoudigde taal geskryf.
Geen taal is staties nie en taalverandering moet gedurig in gedagte gehou word. Die woordeskat en uitspraak van 'n dinamiese taal kan oor 'n tydperk verander. Hierdie veranderinge moet in die spel- en skryfsisteem van die taal weerspieël word.
Hierdie artikel behandel aspekte soos die voorwerk van die , spel- en skryfbeginsels en -reëls, agterwerk (bv. 'n lys afkortings, 'n lys internasionale plekname, transliterasietabelle, ens.). Hoewel die nie 'n woordeboek is nie, bevat dit ook 'n woordelys. Woorde wat spelprobleme oplewer, neologismes en gevalle wat erkenning as deel van die Afrikaanse woordeskat verdien, is sommige van die kategorieë wat oorweeg word vir insluiting in hierdie lys.
In 2004 het die NTL'e van die ander nege amptelike Afrikatale begin met die hersiening van die spel- en skryfreëls van hierdie tale. Die eerste uitgawes is deur PanSAT in 2008 gepubliseer. Geen hersienings is sedertdien saamgestel nie. Die kan as voorbeeld dien van wat vir die ander Afrikatale gedoen kan word.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/lexikos/23/1/EJC146585
2013-01-01
2018-06-19

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error