1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - "Om leeg te word soos 'n skulp" : verlies en verganklikheid in

Volume 6, Issue 1
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Verlies en verdriet staan sentraal in die oeuvre van Lettie Viljoen / Ingrid Winterbach. (2006), Winterbach se jongste roman, kan beskou word as 'n toevallige sintese van die verskillende verlieservarings waarvan daar in haar vorige prosatekste sprake is : materiële verlies; tydelike en permanente skeiding van geliefdes; die dood van dierbares of betekenisvolle persone; vaer-omlynde vorme van verlies, soos melancholie, gemis, psigiese onbehae en malaise; asook 'n groeiende besef van verganklikheid en sterflikheid. In hierdie artikel word ondersoek ingestel na die verskillende vergestaltings van verlies en verganklikheid in . Aandag word nie net gegee aan die rol wat verlieservarings en verdrietreaksies op verhaalvlak speel nie, maar ook aan die manier waarop verlies in die struktuur, taalgebruik en styl van diê roman neerslag vind. Dit wil voorkom asof Helena Verbloem, die hoofkarakter-verteller, 'n verdrietbeskouing soortgelyk aan Freud se aanvanklike opvatting rakende verlies huldig. Hiervolgens word "normale" verdriet beskou as 'n aktiewe proses waartydens die libido geleidelik van die verlore liefdesobjek losgemaak word en mettertyd in 'n ander liefdesobjek belê word, met die oog daarop dat daar uiteindelik 'n beslissende en spontane einde aan die verdriet sal kom. Helena slaag egter nie daarin om voldoende troos te vind aan die hand van substitute vir die liefdesobjekte wat sy verloor het nie. Haar verdriet vertoon eerder kenmerke wat met Freud se latere, gewysigde beskouing ten opsigte van "melancholiese" verdriet ooreenstem - 'n beskouing waarvolgens verdriet nie tot 'n beslissende, spontane einde kom nie, maar eerder 'n langdurige proses impliseer. Ten slotte word die vraag gevra of Helena wel by wyse van haar daarin slaag om 'n mate van verweer/verset teen haar verlieservarings te bied.


Experiences of loss and grief are central to the oeuvre of Lettie Viljoen / Ingrid Winterbach. Winterbach's latest novel, (2008), may be seen as a coincidental synthesis of the various experiences of loss mentioned in her previous novels : material loss; the temporary and permanent parting of loved ones; the death of significant others; more vaguely defined forms of loss, such as melancholy, yearning, psychological uneasiness and malaise; as well as a growing realisation of transience and mortality. In this article the various embodiments of loss and mortality in are investigated. Attention is given not only to the role of loss and experiences of grief at the content level, but also to the way in which loss is portrayed in the structure, language use and style of this novel. At first glance, it seems as though Helena Verbloem, the main character and narrator in the novel, holds an opinion of grief similar to Freud's initial view regarding loss. According to this view, "normal" grief is seen as an active process, during which the libido is gradually detached from the lost object of love and, in time, invested in another object of love, in the hope that there will eventually be a conclusive and spontaneous end to the grief. Helena doesn't succeed in finding adequate comfort in substitutes for her lost objects of love. Her grief displays characteristics similar to Freud's later, revised view on "melancholic" grief - a view according to which grief does not end conclusively and spontaneously, but rather constitutes a prolonged process. In conclusion the question is asked whether Helena is able to offer a means of defence/resistance against her experiences of loss by means of her narrative.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/6/1/EJC62216
2009-03-01
2018-05-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error