1887

oa Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe - Die poeliesman het 'n gun : die prestasie van Kaapssprekende plattelandse leerders op 'n Afrikaans-medium taaltoets wat dialek-neutraal sou wees

Volume 6, Issue 3
  • ISSN : 1995-5928

 

Abstract

Die meeste kindertaaltoetse is op die opstellers se kennis van hoofstroom-taalvariëteite gebaseer, wat tot wandiagnose van sprekers van niehoofstroomdialekte kan lei. Die akkurate diagnosering van taalprobleme is van uiterste belang in 'n land soos Suid-Afrika, waar tale en dialekte dikwels sosio-etniese grense weerspieël en waar toegang tot kliniese intervensie in sekere gemeenskappe beperk is. Hierdie artikel bespreek die vertaling en aanpassing van 'n Amerikaanse toets, wat as dialek-neutraal bewys is, vir gebruik met kindersprekers van 'n niestandaarddialek van Afrikaans. Die items, prentmateriaal en teikenresponse van die (Seymour, Roeper en De Villiers 2005a) (hierna ) is aangepas om kultuur-toepaslik vir gebruik met Suid-Afrikaanse kinders te wees. Aandag is gegee aan dialekverskille om te verseker dat daar nie teen kindersprekers van niestandaarddialekte van Afrikaans gediskrimineer word nie. Hierdie toets is met 48 plattelandse kleurling-kindersprekers van Kaaps wat deur hul ouers as tipies-ontwikkelend beskou word, uitgevoer om vas te stel of dit wel hul taal as tipies-ontwikkelend diagnoseer. Vorige navorsing het getoon dat 'n gevestigde Afrikaans-medium toets, naamlik die (Buitendag 1994), die taalontwikkeling van tipies-ontwikkelende leerders uit hierdie spesifieke gemeenskap as vertraagd klassifiseer. Daar is voorspel dat die aangepaste en vertaalde weergawe van die 'n meer akkurate diagnose as die sou maak. Daar is egter gevind dat die Afrikaanse weergawe van die , ten spyte van noukeurige aandag aan kulturele en dialektale aspekte, steeds die taal van hierdie leerders as afwykend diagnoseer. Verdere toetsing met die aangepaste en vertaalde weergawe van die met kleurlingsprekers van Afrikaans uit ander gemeenskappe, beide stedelik en landelik, sal aandui of die leerders in hierdie studie wel taalgestremd was en of verdere aanpassings aan die toetsinstrument eerder nodig is.

Most child language tests are based on their developers' knowledge of mainstream language varieties, which can lead to misdiagnosis of speakers of non-mainstream dialects. The accurate diagnosis of language problems is of utmost importance in a country like South Africa, where languages and dialects often reflect socio-ethnic boundaries, and where access to clinical intervention is limited in certain communities. This article discusses the translation and adaptation of an American test, which has been proven to be dialect-neutral, for use with child speakers of a non-standard dialect of Afrikaans. The items, picture material and target responses of the ( Seymour, Roeper en De Villiers 2005a) (hereafter ) were adapted so as to be culturally appropriate for use with South African children. Attention was also given to dialectal differences in order to prevent discrimination against speakers of non-standard dialects of Afrikaans. This test was administered to 48 rural coloured speakers of "Kaaps" Afrikaans who were deemed typically developing by their parents, in order to determine whether it would diagnose their language as typically developing. Previous research had shown that an established Afrikaans-medium test, namely the "Afrikaans Receptive Vocabulary Test" (Buitendag 1994), classifies the language development of typically developing learners from this community as delayed. It was predicted that the adapted and translated version of the would yield a more accurate diagnosis than the . However, it was found that the Afrikaans version of the , despite careful attention to cultural and dialectal aspects, still diagnosed the language of these learners as deviant. Further testing with the adapted and translated version of the on coloured speakers of Afrikaans from other communities, both urban and rural, will indicate whether the language of the learners in this study was indeed deviant, or whether further adaptation of the testing instrument is required.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/litnet/6/3/EJC62240
2009-12-01
2018-06-24

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error