1887

n Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie - Lewenswetenskappe-onderwys in die een-en-twintigste eeu : 'n paradigmaskuif : oorspronklike navorsing

Volume 31, Issue 1
  • ISSN : 0254-3486
  • E-ISSN: 2222-4173

Abstract

Die ontwikkeling van 'n gehalte onderwyskorps is 'n 'primêre voorwaarde vir opvoedkundige transformasie' (Nasionale Onderwysbeleidondersoek [NEPI] 1993:235). Die gehalte van leer word beduidend beïnvloed deur die gehalte van onderwysers en hulle onderrig (McGrath 2008). Die gehalte van leer kan dus gekoppel word aan uitnemendheid in onderrig wat deur nuwe, kreatiewe denke bereik kan word. Dit kan moontlik realiseer met die implementering van vernuwende vaardighede en tegnieke wat voldoen aan die kreatiewe en vernuwende beplanning van die kurrikulum (Departement van Basiese Onderwys [DBO] 2011:8). Daar word van opvoeders (lektore of onderwysers) verwag om 'n stimulerende en ondersteunende leer- en onderrigomgewing te skep. In die ontwikkelende wêreld van opvoeding het die fokus duidelik van 'n onderwysergesentreerde klaskamerpraktyk geskuif na 'n meer leerdergesentreerde benadering soos in die kurrikulum vir Lewenswetenskappe (Departement van Onderwys 2003) weerspieël word. Die uitdaging is gevolglik dat opvoeders gekonfronteer word om Lewenswetenskappe sodanig te onderrig dat dit op sowel 'n kognitiewe as 'n affektiewe vlak by alle leerders in die een-en-twintigste eeu aanklank vind. Nuwe kurrikuluminisiatiewe verg dus aanpassings en veranderings in die praktyk van die opvoeder. Hierdie teoretiese studie het ten doel om verslag te lewer oor die herbesinning van Lewenswetenskappe-onderwys in die een-en-twintigste eeu in Suid-Afrika. Dit is noodsaaklik dat kennis geneem word van die behoeftes en uitdagings in kreatiewe Lewenswetenskappeonderwys en -opvoeding vir die een-en-twintigste eeu. Hoë gehalte navorsing in Biologieonderrig word as noodsaaklik beskou ten einde die beroep van 'n Lewenswetenskappeonderwyser te vorm en te verbeter.


The development of a quality teaching corps is a 'primary condition for educational transformation' (NEPI 1993:235). According to McGrath (2008) the quality of teachers and their teaching has a significant impact on the quality of learning. The quality of learning could be linked to excellence in education and could be achieved through new, innovative reasoning. This could be obtained by implementing new and innovative skills and techniques that should adhere to the creative and innovative planning of the curriculum (DBE 2011:8). It is therefore expected of the educators (lecturers and teachers) to create and sustain a stimulating and supportive learning and teaching environment. Within the evolving world of education the focus has clearly moved from a teacher-centred classroom practice to a more learner-centred approach as reflected in the curriculum for Life Sciences (Department of Education 2003). The challenge is the confrontation of teachers to teach Life Sciences on a cognitive as well as affective level in order to reach all learners in the 21st century. New curriculum initiatives suggests adaption and changes in the educators' practice. This article presents a theoretical study, aiming to report on rethinking Life Science education in the 21st century in South Africa. It is therefore imperative to take note of the needs and challenges in creative Life Science teaching and education for the 21st century. High quality research in Biological education is needed that could afford the chance to form and remould the profession of a Life Science educator.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/aknat/31/1/EJC128709
2012-01-01
2020-07-07

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error