1887

oa Discourse - Some challenges and responses : higher education in South Africa

Volume 38, Issue 1
  • ISSN :

 

Abstract

Higher education is not the only educational sector in South Africa facing severe challenges. This paper sketches some of the consequences, for example poor throughput and graduation rates - of these challenges for higher education and argues that its focus in addressing these ought to be on the major variable under its control, namely the educational process itself. Two relatively recent major responses (extended programmes and the National Benchmark Tests Project) are discussed and the paper concludes that unless higher education as a whole recognises and acknowledges the scale and severity of the problems, and thus the need for a systemic response, it is unlikely that quality and efficiency in the sector will improve.

Hoër onderwys is nie die enigste opvoedkundige sektor in Suid-Afrika wat voor ernstige uitdagings te staan kom nie. Hierdie artikel skets sommige van die gevolge van hierdie uitdagings vir hoër onderwys, byvoorbeeld swak deurvoer- en gradueringsyfers, en redeneer dat die fokus om hierdie gevolge aan te spreek, gerig moet wees op die belangrike veranderlike onder sy beheer, naamlik die opvoedkundige proses self. Twee relatief onlangse belangwekkende reaksies (verlengde programme en die rol van die Nasionale Normtoetsprojek) word bespreek. Die artikel sluit af met die gedagte dat, tensy hoër onderwys as geheel die omvang en erns van die probleme identifiseer en erken, en dus die behoefte aan 'n sistemiese respons, dit onwaarskynlik is dat gehalte en doeltreffendheid in die sektor sal verbeter.

Thuto ya godimo ga se fela lefapha la tša thuto leo le lebanego le dihlohlo tše šoro. Pampiri ye e thala tše dingwe tša ditlamorago, mohlala, tshepedišo ye mpe le dikelo tša dikapešo - t_a dihlohlo tše ka go thuto ya godimo gape e gatelela gore tebanyo ya yona ka go bolela ka ga tše e swanetše go ka tlase ga taolo ya yona, e lego tshepedišo ya thuto ka boyona. Dikarabelo tše pedi tše kgolo tša gabjale (mananeo a okeditšwego le Protšeke ya Diteko tša Maemokelo tša Bosetšhaba) di a sekasekwa gomme pampiri e ruma ka gore ntle le ge thuto ya godimo ka botlalo e lemoga le go amogela kelo le bo oro bja mathata, e lego seo se hlokegago go lenaneo la

Umkhakha wemfundo ephakeme akuwona wodwa obhekene nezinselelo eziningi eNingizimi Afrika. Leli phepha lidweba eminye yemiphumela, isibonelo amazinga amancane okuthweswa ngeziqu kanye nokukhiqizwa kwabafundi okungagcwilisi - kwalezi zinselelo zemfundo ephakeme kanti futhi ibeka phambili umbono wokuthi ukungxila kwalo ekubhekeni lezi zinselelo kudingeka kube ngaphansi kolawulo olukuguqukayo lwenqubeko yemfundo ngokwayo. Izimpendulo zakamuva nje (izinhlelo ezengeziwe kanye ne-National Benchmark Tests Project) ziyadingidwa kanti iphepha linquma ngokuthi uma imfundo ephakeme yonke ingavumi yamukele ububanzi nobunzima bezinkinga, kuqhanyukwe nesisombululo esihlelekile, akuthembisi ukuthi ikhwalithi nokusebenza komkhakha kungathuthuka.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/discourse/38/1/EJC31202
2010-06-01
2019-07-21

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error