1887

n Health SA Gesondheid - The effect of developmentally supportive positioning (DSP) on preterm infants' stress levels : research article

Volume 12, Issue 1
  • ISSN : 1025-9848
  • E-ISSN: 2071-9736

Abstract

Navorsing het bewys dat ontwikkeling-ondersteunende sorg (OOS) die ontwikkelingsuitkomste van premature babas verbeter. Beskikbare bewyslewering van die soortgelyke effek van een van die beginsels daarvan, ontwikkelingondersteunende posisionering (OOP), was nie afdoende nie en het tot hierdie studie gelei. Die studie is in twee fases gedoen: eerstens is die Hennessy-stresskaal vir die Premature Baba ontwikkel en tweedens is die gevolge van OOP op die stresvlakke van premature babas gemeet deur van 'n binne-subjekontwerp gebruik te maak. Deur middel van die Hennessy-stresskaal vir die Premature Baba is waargenome kwalitatiewe data gekwantifiseer om die baba se stresvlakke as 'n persentasie weer te gee. 'n Nie-waarskynlikheidsteekproeftrekking is gebruik om twee-en-twintig premature babas van gestasie-ouderdom < 37 weke te selekteer. Die stresvlakke van hierdie babas, wat in 'n spesifieke neonatale-intensiewesorgeenheid opgeneem en nie gesedeer was nie, is vóór en ná die implementering van OOP waargeneem, en daarna gekwantifiseer en gedokumenteer. Die gemiddelde vooraftoets- (babas sonder OOP) en agternatoets- (dieselfde babas met OOP) stresvlaktellings was 29.07% versus 16.87% ('n gemiddelde verskuiwing van 12.2% en 'n standaardafwyking van 3.97%), wat betekenisvol verskillend was ( < 0.0001; "Student" se gepaarde t-toets). Die gevolgtrekking was dat OOP die stresvlakke van premature babas betekenisvol verminder.

Research has proven that developmentally supportive care (DSC) improves the developmental outcomes for preterm infants. Available evidence regarding the similar effect of one of its principles, developmentally supportive positioning (DSP), was inconclusive, which lead to this study. The study was conducted in two phases: firstly, the Hennessy Stress Scale for the Preterm Infant was developed and, secondly, using a within-subject design, the effects of DSP on the stress levels of preterm infants were measured. Using the Hennessy Stress Scale for the Preterm Infant, observed qualitative data could be quantified to reflect the infant's stress levels as a percentage. Nonprobability sampling was used to select twenty-two preterm infants of gestational age < 37 weeks. The stress levels of these infants, who were admitted to a specific neonatal intensive care unit and not sedated, were observed before and after the implementation of DSP, and were then quantified, and recorded. The pre-test (infants without DSP) and post-test (same infants with DSP) mean stress level scores were 29.07% . 16.87% (mean shift of 12.2% and standard deviation of 3.97%), which were significantly different ( < 0.0001; Student's paired t-test). The conclusion was that DSP significantly decreases premature infants' stress levels.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/health/12/1/EJC35014
2007-03-01
2019-05-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error