1887

n Literator : Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and Literary Studies - Die hiërargiese ontwikkeling en grammatiese kenmerke van die Noord-Sotho werkwoordstam -ba : research article

Volume 26, Issue 3
  • ISSN : 0258-2279
  • E-ISSN: 2219-8237
USD

 

Abstract

Die doel van hierdie artikel is om die sinchroniese grammatiese kenmerke van die Noord-Sotho werkwoordstam -ba te beskryf, asook om die diachroniese ontwikkelingsgang van die taalvorm aan te toon. Daar bestaan tans 'n leemte in dié verband, aangesien beperkte kennis oor hierdie aspek in publikasies en navorsingsprojekte aangetref is. Die fokus van hierdie artikel val veral op die strukturele en semantiese kenmerke van -ba as hulpwerkwoordstam in woordgroepkonteks. Die grondliggende betekenis, asook verskeie betekenisnuanses wat as vertalings-moontlikhede in verskeie kontekste gegenereer word, word ondersoek. Daar word ook na tyd en aspek verwys wat respektiewelik deur die hulp- en komplementêre werkwoorde bepaal word. Kategoriale en hiërargiese rangverskuiwing word ook met behulp van toepaslike voorbeelde aangetoon.


Data en voorbeelde is hoofsaaklik verkry uit die studie van Pretorius (2004). Sodanige voorbeelde in die studie is opgeteken nadat belangrike grondwerk gedoen is. Verskeie voorbeelde van hulpwerkwoordgroepe is nie slegs in die literatuur opgeteken nie, maar ook in alledaagse gesprekvoering. Daar word egter daarop gewys dat geen direkte aanhalings uit die literatuur van spesifieke voorbeelde geneem is nie, maar dat slegs strukture uit die bronne opgeteken is wat later in taalkonteks aangepas en verwerk is en vir kontrolering voorgelê is.
Die data van die geselekteerde voorbeelde is aan drie Noord-Sotho-moedertaalsprekers voorgelê. Hierdie persone beskik oor besondere praktiese vaardighede in hulle taal, asook 'n sterk teoretiese onderbou, aangesien hulle akademiese kwalifikasies in Noord-Sotho taalkunde en letterkunde verwerf het. Die voorbeelde is aan mnr. S.M. Mabule (Vista), mnr. R.J. Mampuru (Vista) en mnr. S.J. Motshegoa (Instituut vir Afrika-tale) voorgelê vir kontrolering en kommentaar. Genoemde persone het ook besondere praktiese vaardighede in Afrikaans. Hulle het Afrikaans as vak op tersiêre vlak bestudeer.


The objective of this article is to describe the synchronic grammatical features of the Northern Sotho verb stem -ba as well as to indicate the diachronic developmental process of this language form. A lack of sufficient knowledge in this regard exists due to the fact that very little information can be obtained from any publication or research project. The focus of this article is particularly on the structural and semantic characteristics of -ba when functioning as an auxiliary verb stem in word group context. The cognitive meaning as well as various delicate shades of meaning, which are generated as translation possibilities in different contexts, is investigated. Reference is also made to tense and aspect that are respectively determined by the auxiliary and complementary verbs per se. Categorial and hierarchical rank shifting is also illustrated by means of suitable examples.
Data and examples are mainly obtained from the study of Pretorius (2004). These examples have been recorded after some sound ground-work has been undertaken. Various examples of auxiliary verb groups have not only been recorded from the literature, but also from daily conversations. It should, however, be made clear that no direct quotations from the literature have been made - only structures from the examples have been selected and processed before being submitted for verification.
The data of selected examples have been submitted to three Northern Sotho first language speakers. These people are well equipped in both the practical as well as theoretical knowledge of Northern Sotho. The people concerned are Mr. S.M. Mabule (Vista), Mr. R.J. Mampuru (Vista), and Mr. S.J. Motshegoa (Institute for African Languages). These gentlemen are also fluent in Afrikaans which they all studied at tertiary level.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/literat/26/3/EJC61873
2005-11-01
2018-09-18

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error