1887

n In die Skriflig - Public pastoral leaders : the purpose of theological training : research article

Volume 39, Issue 3
  • ISSN : 1018-6441
  • E-ISSN: 2305-0853

Abstract


Hierdie artikel is 'n opvolgbydrae van 'n vorige artikel waarin ek gepoog het om insig te verkry in die korporatiewe aard van die situasie om tot die bediening geroep te word. Die doel van genoemde artikel was ook om die spesifieke bedieningsaspekte van die openbare pastorale leier te onderskei. Terwyl die vraag selfs soms vandag gevra word of teologiese opleiding hoegenaamd nodig is, aanvaar ek as vertrekpunt dat daar 'n kritiese behoefte is aan sulke opleiding. Wat meer belangrik is, is dit wat ek in hierdie artikel die onderskeiding van die "teleologiese kern" van teologiese opleiding noem. Ek het doelbewus gekies om die bydraes van 'n aantal bekende wetenskaplikes wat baie van hulle navorsing aan hierdie veld gewy het te verken: Schner, Farley, Wood, Hough en Cobb, Heitink, Van der Ven en nog 'n paar ander. Die uiteindelike bevinding is dat daar tog 'n mate van konsensus bestaan oor die telos van teologiese onderrig. Die aard van die telos word verskillend geformuleer, maar die verskillende dimensies wat onderskei word, is inderdaad aanvullend tot mekaar. Konsepte soos byvoorbeeld "visie en onderskeiding", "kritiese nadenke", "nadenkende praktisyn", "hermeneuties-kommunikatiewe vaardigheid" en ander word bespreek in hullle verband tot die kernnavorsingsprobleem. Aandag word ook gegee aan die noodsaaklikheid om 'n "basiese pastor" op te lei asook aan die belangrikheid van "beperkte spesialisering" in teologiese opleiding.

This article is a follow-up of an article in which I attempted to gain insight into the corporate nature of being called to ministry. The mentioned article was also aimed at discerning the specifics of the ministry of the "public pastoral leader". While the question is even asked whether theological training is necessary at all, I accept, as point of departure, the critical need for such training. What is of more importance is the discernment of what I call in this article the "teleological core" of theological education. I purposefully chose to explore the contributions of a number of well-known scholars who devoted much of their research to this field: Schner, Farley, Wood, Hough and Cobb, Heitink, Van der Ven and a few others. The ultimate finding is that some consensus about the telos of theological education does exist. The nature of the telos is phrased differently, but the different dimensions identified are indeed complementary. Concepts like "vision and discernment", "critical reflection" "reflective practitioner", "hermeneutical-communicative competence" and others are discussed as they relate to the core research problem. Attention is also given to the necessity of training a "basic pastor" as well as to the importance of "limited specialisation" in theological training.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/skrif/39/3/EJC108133
2005-09-01
2019-09-22

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error