1887

n Stads- en Streeksbeplanning = Town and Regional Planning - An assessment of the quality of shared outdoor spaces in three South African social housing complexes : research article

Volume 2015, Issue 66
  • ISSN : 1012-280X

Abstract

This article presents a study that assessed the extent to which the quality of shared outdoor spaces in social housing complexes in the City of Tshwane conformed to specifications of the Social Housing Policy. To conduct this assessment, criteria and indicators were identified from a literature review. Specifications for guiding this assessment were also identified from the Policy. These criteria, indicators and specifications were used to develop an assessment framework. The study found that the quality of the shared outdoor spaces in three case studies only conformed to some extent to the specifications in the Policy. The study concludes that, despite good intentions, the Policy does not contain sufficient detail to guide this assessment and is too ambiguous to have a noteworthy impact on the development of good-quality shared outdoor spaces in future and existing social housing complexes. Recommendations are made related to further research that could possibly address this shortcoming.


Hierdie artikel bied 'n studie wat die mate waarin die kwaliteit van gedeelde buiteruimtes in sosiale behuisingskomplekse in die Stad van Tshwane voldoen aan spesifikasies soos vervat in die Maatskaplike Behuising Beleid. Ter ondersteuning hiervan is kriteria en aanwysers deur middel van 'n literatuuroorsig geïdentifiseer. Vervolgens is spesifikasies uit die Beleid geïdentifiseer. Hierdie kriteria, aanwysers en spesifikasies is gebruik om 'n assesseringsraamwerk te ontwikkel. Die studie het bevind dat die kwaliteit van buiteruimtes in die drie gevallestudies slegs tot 'n mate voldoen aan spesifikasies in die Beleid. Die studie kom tot die gevolgtrekking dat, ten spyte van goeie bedoelings, die Beleid nie voldoende besonderhede bevat om rigting te gee aan hierdie assessering nie. Dit is te dubbelsinnig om 'n noemenswaardige impak te hê op die ontwikkeling van gedeelde buiteruimtes van goeie gehalte in sosiale behuisingskomplekse. Aanbevelings word gemaak betreffende verdere navorsing wat moontlik hierdie tekortkoming kan aanspreek.


Sengwalwa se se bega ka ga nyakišišo yeo e lekolago gore boleng bja mabala a go abelanwa mo meagong ya kagišano yeo e humanegago ka gare ga Toropokgolo ya Tshwane, e latela dinyakwa tša Molawana wa Meago ya Kagišano. Go tšweletša tekolo ye, lenaneo le dikokwane tša maleba di ile tša beakanywa go tšwa tshekatshekong ya dingwalwa tša mabapi le taba ye. Lenaneo, dikokwane le dinyakwa tseo di rileng di ile tša šomišwa go bopa motheo wa tekolo. Nyakišišo e ile ya humana gore boleng bja mabala a go abelanwa go tšwa go mehlala ye meraro yeo e kgethilwego, ga e ya latela ka botlalo dinyakwa tšeo di lego ka gare ga Molawana. Nyakišišo e ruma ka gore, le ge maikemišetšo e le a maleba, Molawana wo ga o na diteng tšeo di kgotsofatšago go šupa tsela mo tekolong ye, gape o phatlaletše kudu mo o ka se bego le seabe sa mmakgonthe go tšwelopele ya go kaonafatša boleng bja mabala a go abelanwa a ka moso le a meago ya kagišano yeo e šetšego e hlomilwe. Sengwalwa se se fa malebiši go dinyakišišo tšeo di tla latelago ka morago gore di kgone go fa tharollo mo go hlaelago.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/sm_town/2015/66/EJC199232
2015-05-01
2019-09-20

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error